31903817
VEDTÆGTER OG LOVE

CVR nr.. 26708141

VEDTÆGTER


FOR


BLINDES IDRÆTSKLUB FYNSTIFTET SEPTEMBER 1980

 

§ 1: NAVN OG ADRESSE:
Foreningens navn er BLINDES IDRÆTS KLUB FYN med hjemsted i Odense Kommune. Adressen er den, til enhver tid, siddende formands adresse, Foreningen er medlem af Samvirkende Idrætsklubber I Odense (S.I.K.O.), Dansk Handicap Idræts Forbund (D.H.I.F,,),, som er et specialforbund under Dansk Idræts Forbund (D.I.F,), samt Dansk Blindesamfund (DBS).

§ 2: FORENINGENS FORMÅL:
Foreningens formål er at integrere såvel børn som unge under 25 år, som ældre, til kammeratligt samvær, samt at arbejde for at fremme motions og konkurrenceidrætten for blinde og svagtseende,

§ 3: FORENINGENS MEDLEMMER:
a) Som medlem kan enhver optages, der har en sådan synsnedsættelse, at pågældende kan blive medlem af Dansk Blindesamfund (DBS).
b) Fuldtseende kan optages som medlemmer ‑ dog skal den til enhver tid siddende bestyrelse træf­fe endelig afgørelse herom.
c) Optagelsen kan dog først ske efter bestyrelsens skøn,

§ 4: EKSKLUSION:
a) Eksklusionen kan finde sted, når et medlem gør sig skyldig i en adfærd, der efter bestyrelsens skøn krænker foreningens anseelse eller dens interesser i øvrigt. Eksklusionen kan finde sted ved en 3 måneders restance, såfremt bestyrelsen ikke finder særlige argumenter for, at restantens medlemsskab bibeholdes,
b) Et ekskluderet medlem kan indkalde til ekstraor­dinær generalforsamling inden 14 dage efter eks­klusionen.

§ 5: ØKONOMI:
a) KONTINGENT: Der betales ét årligt kontingent. Kontingentet opkræves i to rater, hvor første rate skal være indbetalt senest den 1. marts og anden rate skal betales senest den 1. september. Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling ved al­mindelig stemmeflertal, med virkning fra anden rate.
b) FORENINGENS ØKONOMI: Økonomien beror på kontin­gent fra medlemmerne, samt eventuelle frivillige til­skud og gaver fra andre fore­ninger, sammenslutninger, forbund, samt enkeltpersoner og lignende.
c) REGNSKABET: Regnskabsåret følger kalenderåret.

d) Bevilling af økonomisk støtte fra DBS og ansøgning om økonomisk støtte til eksterne donatorer i foreningens navn forudsætter, at de herved opnåede økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.
e) Foreningen foretager ikke indsamlinger. Indsamlingsvirksomhed kan dog godt finde sted, såfremt det sker i samråd med DBS’ forretningsudvalg eller DBS’ kredsbestyrelse.

§ 6: ORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal. Der indkaldes skriftligt til generalfor­samling med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være tilsendt medlemmet i et for medlemmet tilgængeligt medie. Indkaldelse kan ske gennem annoncering i DBS’ medlemsblad.
Indkaldelsen skal under dagsordenen indeholde følgende:


1. Valg af stemmetællere og dirigent,
2. Formanden aflægger beretning omkring fore­ningens virksomhed, samt
a) beretning fra eventuelle underudvalg.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag. (Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen),
6. Valg af bestyrelse, suppleant, 2 revi sorer, samt revisorsuppleant:
a) Valg af formand på ulige årstal ‑ for en 2‑årig periode.
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal, for en 2‑årig periode.
c) Valg af én suppleant ‑ for en 1‑årig periode.
d) Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant for en 1‑årig periode.
e) Valg af underudvalgsmedlemmer, ‑ for en 1‑årig periode, hvoraf bestyrelsen udpeger og besætter ét medlem pr. udvalg.
Et underudvalg skal mindst bestå af 3 personer,
7. Virkeplan for den kommende sæson.
8. Eventuelt: (UNDER DETTE PUNKT KAN INTET VEDTAGES).


§ 7: STEMMERET:
Kun fremmødte medlemmer, som har betalt det opkrævede kontingent, har stemmeret. Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal og ved håndsoprækning. Hvis ét medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foretages, dog skal valg til bestyrelse og lovændringer være skriftlige, hvis dette ønskes.

§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 2/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske her­om, eller hvis bestyrelsenønsker dette. Ek­straordinær generalforsamling indkaldes efter samme regelsæt som ved ordinær generalforsamling (§ 6), ‑ og skal være afholdt senest 4 uger ef­ter begæringen er fremsat. På ekstraordinær ge­neralforsamlinger kan kun behandles de sager, der er årsag til indkaldelsen,

§ 9: Bestyrelsen:
a) Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Én formand, en kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem.
b) Bestyrelsen er på valg som følger:
Formanden ‑ vælges på ulige årstal, ‑ for en 2‑årig periode, medens de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, ‑ for en 2‑årig periode.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer, 1 revisorsuppleant sker hvert år.
c) Det er bestyrelsens opgave at drage omsorg for, at for­ eningens formål fremmes på bedste måde, når gene­ralforsamlingen ikke er samlet.
d) Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder, samt fordeler det daglige arbejde,
e) Kassereren fører klubbens regnskab, registrering af medlemsliste, samt foretager opkrævning af kontingent.­
f) Sekretæren fører, sammen med formanden, klubbens korrespondance, samt fører protokollen efter generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
g) Bestyrelsen er ansvarlige for foreningens midler.
h) Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte underudvalg til varetagelse af foreningens videre arbejde og trivsel. Formanden har til enhver tid adgang til disse udvalg.
Et underudvalg skal mindst bestå af 3 personer,
i) Bestyrelsen skal til enhver tid være repræsenteret af mindst ét medlem i nedsatte underudvalg.
j) Bestyrelsen udpeger selv dette medlem, som meddeles på den ordinære generalforsamling.
k) Bestyrelsen har til enhver tid'bemyndigelse til at udtage idræteudøvere til såvel hjemlige som internati­onale stævner og arrangementer.
l) Foreningens medlemmer skal til enhver tid rette sig efter de beslutninger og reglementer, som bestyrelsen fastsætter.

§ 10: REVISION:
a) Revisorerne skal i så god tid inden generalforsamlingens afholdelse, gennemgå kassebøger og bilag, samt bank‑, giro‑ og kassebeholdning, således at det reviderede regnskab kan udsen­des sammen med indkaldelsen,
b) Revisorerne må ikke have andre tillidsposter i bestyrelsen.
c) Revisorerne har til enhver tid ret til at fo­retage uanmeldt revision.

§ 11: ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE:
Forslag til ændring af vedtægterne skal vedtages ved almindelig stemmeflertal af de, på generalfor­samlingen, fremmødte stemmeberettigede medlem­mer. Følgende punkter må IKKE ændres, hvis man fortsat ønsker tilskud til klubbens drift gen­nem Dansk Blindesamfund (DBS):
1. § 2: Foreningens formål
2. § 3: Foreningens medlemmer, stk. a)
3. § 5: Økonomi, stk. b)
4. § 14: Klubbens aktiver

§ 12: UDMELDELSE AF KLUBBEN:
Et medlem kan til enhver tid udmelde sig af klub­ben, men kan ikke gøre krav på indbetalt kontingent eller indskud af anden form. Vedkommen­de har pligt til at tilbagelevere eventuelle effekter tilhørende klubben.

§ 13: OPLØSNING AF KLUBBEN:
Opløsning af klubben behandles som lovforslag. Et sådant lovforslag skal dog behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Er de fornødne 2/3 stemmer ikke tilstede, indkaldes der til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne kan almindeligt stemmeflertal hos de fremmødte ved­tage forslaget.

§ 14: KLUBBENS AKTIVER:
I tilfælde af klubbens opløsning, tilfalder klubbens aktiver en anden klub med tilhørsfor­hold i Odense Kommune, og som forfægter samme mål, som i.h.t. § 2,


Blindes Idræts Klub, Fyn's love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. september 1980 med vedtagne ændringer på den ordinære generalforsamling den 2o. februar 1982. ved den ek­straordinære generalforsamling den 8. december 1982, samt ved de ordinære generalforsamlinger den 4. februar 1984 og den 9. marts 1985.
Igen ændret ved den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2001 og ved den ordinære generalforsamling 17. februar 2003.
Senest ændret på den ordinære generalforsamling 21. februar 2005.___________ _____ ___________________________
formand Tom Bryld dirigent Hans Christian Andersen

 

 

 

Forening sport | . | . . | Tlf.: 32514822